Như là xử lý trong blackjack

lõi das chip không poker

ustralian casino điều hành vương Miện Khu Ltd nói về thứ mà nhóm rộng doanh thu trong sáu tháng để ngày 31, 2017, tăng 1.4 phần trăm năm để AUD1.79 tỷ (US$1.40 tỷ) như là xử lý trong blackjack. Cái công ty đã nói, nó đã nhìn thấy một sự đột biến ở VIP cờ bạc doanh thu trong thời gian báo cáo lõi cờ bạc trung tâm điều trị shreveport la. Vương miện của Úc hoạt động' nửa đầu quả phản ánh hỗn hợp điều kiện giao dịch" người của công ty chủ tịch điều hành, John Alexander, trong một tuyên bố welsh tiền mặt khe máy địa điểm.

Các VIP chương trình chơi doanh thu ... là một lòng quả, đặc biệt là ở Crown Melbourne (37,5 phần trăm), đưa ra những khó khăn trong điều kiện kinh doanh trước tương đương thời" ông thêm.út của công ty, kết quả đã bị ảnh hưởng bởi sự thu hẹp quốc tế của công ty hoạt động sau vụ bắt giữ của một số nhân viên của mình ở đại lục trong tháng mười năm 2016. lõi das chip không poker.