Hàng đầu là gì 10 tay bắt đầu ở texas

điểm không có điểm casino hải sản buffet

Nếu có vấn đề đã được đưa lên cho một cuộc bỏ phiếu của các người, lần đầu tiên nó sẽ có được sự chấp thuận của Hội đồng hàng đầu là gì 10 tay bắt đầu ở texas. Các trưng đọc rằng Columbus Hợp nhất của chính Phủ được yêu cầu lập pháp đoàn giới thiệu và/hoặc hỗ trợ pháp luật, cho phép một trưng cho phép Georgia công dân bỏ phiếu là để cho dù họ muốn cho phép casino ở Georgia cho các mục đích của hy Vọng học Bổng điểm không có điểm casino nhà hàng. Nếu hợp pháp hoá được cung cấp, Wright sẽ tạo ra một casino ở quê nhà của Columbus.
Thêm cá nhân sẽ có mặt ngày hôm nay tham gia trong việc giải quyết vấn đề các hội đồng, bao gồm cả Tổng thống của liên hệ phái Bộ đồng Minh Ralph Huling, cộng với Katonga Wright, Teddy Reese và Stacey Jackson, tất cả các luật sư trong lĩnh vực điểm không có điểm casino washington. Trong Sổ kế toán-Chối, Wright đã nói mà về cơ bản là, tất cả mọi điều được yêu cầu là để cho người của nhà nước quyền quyết vấn đề điểm không có điểm casino hải sản buffet.