Làm thế nào để nói với bạn có một vấn đề cờ bạc

làm thế nào để nói với cha mẹ của bạn

nhưng nó đã thêm: "Ông Chen khẳng định rằng (1) nêu trên hành động của mình là vấn đề cá nhân; (2) các cổ phần của một công ty tư nhân là chủ đề tài sản của nói sạc trật tự và (3), vấn đề có thể giải quyết các sớm nhất." làm thế nào để nói với bạn có một vấn đề cờ bạc.