Là cờ bạc bất hợp pháp ở pa

blackjack burger đông helena menu

Thẩm Quyền giám sát một số 9,000 điều khiển (có lẽ hai người nói tiếng anh) với khác nhau 16, các công ty taxi. Hầu hết khách du lịch đến với Vegas để đánh bạc mong đợi để lại một số tiền phía sau trong các sòng bạc là cờ bạc bất hợp pháp ở pa. Không có kiểm Toán Nội bộ Các báo cáo cũng mắng Taxi thẩm Quyền không có thực hiện bất kỳ kiểm toán nội bộ trong nhiều hơn 3 1/2 năm, làm cho nó khó khăn cho các giám sát cơ thể thậm chí không biết những gì đã xảy ra trong tổ chức riêng của mình. "Vì vậy, kéo dài có thể dẫn đến khách du lịch có một trải nghiệm âm tính." Đó là giả sử họ thậm chí còn không biết họ đã được lùa; bao nhiêu khách du lịch đến thành Phố Tội lỗi biết cách của họ xung quanh đủ để biết sự khác biệt?Mặc dù, hãy đến với suy nghĩ của nó, sân bay không xa nhất của những Dải sạn như nó đã được xây dựng khi đại Lộ Las Vegas mở rộng thêm một vài khối (xem "Viva Las Vegas" với Elvis và Ann Khai cho đường này trước-Steve Nhảy vũ trụ) là cờ bạc bất hợp pháp ở panama. "Taxi chuyến đi thường đầu tiên và cuối cùng kinh nghiệm khách du lịch có ở Las Vegas," họ đã viết. Sau đó nó sẽ phải tập tin sáu tháng, theo báo cáo của giữa tháng là cờ bạc bất hợp pháp ở philippines. Taxi thẩm Quyền đã cho đến khi 17 tháng bảy trở lại với một kế hoạch hành động của họ để có được taxi dưới sự kiểm soát. Taxi cơ Quan chịu trách Nhiệm Việc báo cáo chỉ trích Taxi thẩm Quyền không làm được gì để ngăn chặn các vòng quanh jaunts, mà điều khiển do cố ý để chạy lên mét chi phí và đó lên tới 22.5 phần trăm 2,730 sân bay chuyến đi làm năm ngoái từ McCarran Quốc tế, thường đến sòng bạc, khách sạn trên Dải, rằng kiểm toán viên lấy một cái nhìn xuống.

Một gần đây lập pháp kiểm toán, tuy nhiên, cho thấy đó là chính xác những gì đã xảy ra trong năm 2012: giai điệu của một khoảng $14.8 triệu blackjack burger đông helena menu.