Trả bằng máu

poker texano miễn phí biệt registrazione

Fernando Não – $1,000,000 Nhận được mới nhất cờ bạc tin tức từ Calvin Ty. Griffin Benger – $1,250,190 8 trả bằng máu. Tay đặt Vayo vào chip chì và trái Ruzicka trên khói.Ông đặt của ông cuối cùng trên 700.000 vào giữa trong kế tiếp tay và Qui Nguyên lớn lên để 5,000,000 để cô lập điện thoại di động khe. Flop là [Qt] [8d] [3 c]; Ruzicka đặt cược 6,150,000 và Vayo thực hiện cuộc gọi. Chip Đếm Gordon Vayo – 108,850,000 Qui Nguyên – 97,875,000 Cliff Io – 82,500,000 Michael Ruane – 48,750,000 Cuối Cùng Bảng Thanh Toán 1. Vojtech Ruzicka – $1,935,288 6 poker texano rãnh một terra.

$8,005,310 2 poker texano miễn phí biệt registrazione. Kenny Hallaert – $1,464,258 7.

Sau đó điều này xảy ra. Bật là [7h] và Ruzicka bị sa thải một thùng giá trị 11,400,000 và Vayo một lần nữa thực hiện cuộc gọi poker texano trực tuyến tính trung soldi.